Skip to content

Den 21 december 2022 beslutades vid Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (”SBB”) extra bolagsstämma att samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ) (under namnändring till Neobo Fastigheter AB (publ)) (”Bolaget”) delas ut till A- och B-aktieägare i SBB.

Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till den 28 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr per 30 september 2022. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 714 000 kvm med ett årligt hyresvärde om drygt 900 mkr.

Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och arbeta aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget, i december 2022

Stämmomaterial och information relaterat till den extra bolagsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i december 2022, gällande utdelningen av Neobo, återfinns på sidan för den extra bolagsstämman på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida.

Preliminär tidsplan

Extra bolagsstämma i SBB: 21 december 2022

Sista dag för handel i SBB:s B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo: 23 december 2022

Avstämningsdagen för utdelningen: 28 december 2022

Avsikten att notera Neobos aktier på Nasdaq First North Premier:  februari 2023.

Kontakt

neobo-johan-bergman-people

Johan Bergman

IR-Chef
070-354 80 35