Skip to content

Aktiekapital

Tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2020.

Tidpunkt1)

Händelse

Föränd­ring antal stamaktier

Totalt antal stamaktier

Förändring antal preferensaktier

Totalt antal prefe­rensak­tier

Totalt an­tal aktier

Förändring i aktiekapi­talet (kr)

Aktiekapi­tal (kr)

2020-03-19

Utbyte av konvertibler2)

95 238

456 122 608

800 000

456 922 608

95 238

456 922 608

2020-05-18

Nyemission3)

90 000 000

546 122 608

800 000

546 922 608

90 000 000

546 922 608

2020-09-14

Nyemission4)

68 493 151

614 615 759

800 000

615 415 759

68 493 151

615 415 759

2020-10-05

Kvittningse-mission5)

972 200

615 587 959

800 000

616 387 959

972 200

616 387 959

2020-11-05

Utnyttjande av tecknings­optioner6)

15 000 000

630 587 959

800 000

631 387 959

15 000 000

631 387 959

2020-12-10

Apportemiss­ion7)

47 988 640

678 576 599

800 000

679 376 599

47 988 640

679 376 599

2021-01-20

Apportemiss­ion8)

1 272 891

679 849 490

800 000

680 649 490

1 272 891

680 649 490

2021-05-03

Kvittningse-mission9)

1 500 000

681 349 490

800 000

682 149 490

1 500 000

682 149 490

2021-07-02

Nyemission10)

65 000 000

746 349 490

800 000

747 149 490

65 000 000

747 149 490

2021-11-05

Nyemission11)

4 878 048

751 227 538

800 000

752 027 538

4 878 048

752 027 538

2022-12-22

Sammanläggning av aktier

-751 227 537

1

-800 000

1

752 027 538

2022-12-22

Uppdelning av aktier

145 400 736

145 400 737

145 400 737

752 027 538

 1. Tidpunkten anger dagen för registrering hos Bolagsverket.
 2. Tolv konvertibler á 50 000 kr styck konverterades till stamaktier till konverteringskursen 6,30 kr per stamaktie i Bolaget.
 3. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 648 000 000 kr motsvarande 7,20 kr per stamaktie i Bolaget.
 4. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 68 493 151 kr motsvarande kvotvärdet 1 kr per stamaktie i Bolaget.
 5. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 7 272 056 kr motsvarande 7,48 kr per stamaktie i Bolaget.
 6. 15 000 000 teckningsoptioner utnyttjades för att teckna 15 000 000 stamaktier till teckningskursen 5,25 kr per stamaktie i Bolaget.
 7. Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 360 701 813,70 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
 8. Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 9 976 410,50 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
 9. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 12 525 000 kr motsvarande 8,35 kr per stamaktie i Bolaget. Emissionen var uppdelad i två emissioner om 750 000 stamaktier vardera (totalt 1 500 000 stamaktier).
 10. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 666 250 000 kr motsvarande 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.
 11. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 50 000 000 kr motsvarande cirka 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.