header-trivselregler

Aktiekapital

Tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2020.

Tidpunkt1)HändelseFöränd­ring antal stamaktierTotalt antal stamaktierFörändring antal preferensaktierTotalt antal prefe­rensak­tierTotalt an­tal aktierFörändring i aktiekapi­talet (kr)Aktiekapi­tal (kr)
2020-03-19Utbyte av konvertibler2)95 238456 122 608800 000456 922 60895 238456 922 608
2020-05-18Nyemission3)90 000 000546 122 608800 000546 922 60890 000 000546 922 608
2020-09-14Nyemission4)68 493 151614 615 759800 000615 415 75968 493 151615 415 759
2020-10-05Kvittningse-mission5)972 200615 587 959800 000616 387 959972 200616 387 959
2020-11-05Utnyttjande av tecknings­optioner6)15 000 000630 587 959800 000631 387 95915 000 000631 387 959
2020-12-10Apportemiss­ion7)47 988 640678 576 599800 000679 376 59947 988 640679 376 599
2021-01-20Apportemiss­ion8)1 272 891679 849 490800 000680 649 4901 272 891680 649 490
2021-05-03Kvittningse-mission9)1 500 000681 349 490800 000682 149 4901 500 000682 149 490
2021-07-02Nyemission10)65 000 000746 349 490800 000747 149 49065 000 000747 149 490
2021-11-05Nyemission11)4 878 048751 227 538800 000752 027 5384 878 048752 027 538
2022-12-22Sammanläggning av aktier-751 227 5371-800 0001752 027 538
2022-12-22Uppdelning av aktier145 400 736145 400 737145 400 737752 027 538
bumper-example

Förklaring

Här följer förklaringar till förändingar i aktiekaptialet:

 1. Tidpunkten anger dagen för registrering hos Bolagsverket.
 2. Tolv konvertibler á 50 000 kr styck konverterades till stamaktier till konverteringskursen 6,30 kr per stamaktie i Bolaget.
 3. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 648 000 000 kr motsvarande 7,20 kr per stamaktie i Bolaget.
 4. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 68 493 151 kr motsvarande kvotvärdet 1 kr per stamaktie i Bolaget.
 5. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 7 272 056 kr motsvarande 7,48 kr per stamaktie i Bolaget.
 6. 15 000 000 teckningsoptioner utnyttjades för att teckna 15 000 000 stamaktier till teckningskursen 5,25 kr per stamaktie i Bolaget.
 7. Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 360 701 813,70 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
 8. Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 9 976 410,50 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
 9. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 12 525 000 kr motsvarande 8,35 kr per stamaktie i Bolaget. Emissionen var uppdelad i två emissioner om 750 000 stamaktier vardera (totalt 1 500 000 stamaktier).
 10. Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 666 250 000 kr motsvarande 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.
 11. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 50 000 000 kr motsvarande cirka 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.