sundsvall_inner_27

Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2024

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 21 december 2022 beslutades om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2024 har bolagets valberedning utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2023.

Valberedningen består av

  • Göran Blomberg, valberedningens ordförande, utsedd av ICA-handlarnas Förbund
  • Martin Larsén, utsedd av Martin Larsén
  • Sven-Olof Johansson, utsedd av Compactor Fastigheter AB
  • Jan-Erik Höjvall, styrelsens ordförande

Per den 30 september 2023 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 21,8 procent av aktierna i Neobo.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen bör kontakta valberedningen per e-post [email protected] alternativt per post till Neobo Fastigheter AB, Att. Jan-Erik Höjvall, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, senast den 31 januari 2024.

 

Principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt ägarstatistiken från Euroclear Sweden AB per 30 september och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Inför bolagets årsstämma 2023 ska dock bolagets valberedning baseras på bolagets ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 28 februari 2023. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.