V-rum

Hållbarhet

Under 2023 påbörjade vi vår viktiga hållbarhetsresa. Hållbarhetsfrågor är en central del av vår vision och affärsmodell. Det har därför varit naturligt att hela ledningsgruppen och även styrelsen har varit involverad i att ta fram en långsiktig hållbarhetsstrategi.

 

 

Hållbarhetsstrategi och policy

Hållbarhetsstrategi
Som ett första steg vid framtagandet av hållbarhetsstrategin har vi arbetat igenom en intressentanalys. Vi har därefter genomfört en dubbel väsentlighetsanalys baserat på CSRD:s regelverk. Utfallet av analysen är att det är tolv hållbarhetsaspekter som är väsentliga för Neobo, och som därför kommer att målsättas och följas upp, se modellen nedan.

Hållbarhetsstrategin, som ska säkerställa ett hållbart Neobo, bygger på följande två perspektiv:

  • Hållbara bostadsmiljöer – attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga.
  • Ansvarsfullt företagande – omtanke och respekt gentemot medarbetare, hyresgäster, investerare och samhället vi verkar i.

Neobo kommer att omfattas av kraven på rapportering enligt Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, som är EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering sannolikt från och med räkenskapsåret 2025. Om nu föreslaget regelverk antas, så kommer den första rapporteringen enligt CSRD således att ske våren 2026. Då Neobo är ett nybildat bolag har vi redan från början anpassat vårt hållbarhetsarbete inför de nya krav som kommer. Vi arbetar med ökat fokus på portföljtänk och en plan för förflyttning av hela fastighetsportföljen. Vi lägger våra resurser på den del av verksamheten, på de specifika projekt och fastigheter där vi får störst effekt.

Hållbarhetspolicy
Neobos styrelse har antagit en hållbarhetspolicy som sammanfattar bolagets syn och ambitionsnivå i övergripande hållbarhetsfrågor. För oss innebär hållbarhet att ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen och styrningen av bolaget såväl som vår fastighetsportfölj, för att vår påverkan inte ska vara negativ för kommande generationer. Vi har ett holistiskt perspektiv i arbetet och vår definition av hållbarhet utgår ifrån miljö-, sociala och styrningsmässiga perspektiv i enlighet med internationella konventioner som: ILO:s kärnkonvention, Parisavtalet, FN:s Globala mål (Agenda 2030) och EU-direktiv så som ESRS och CSRD.

Du kan ladda ner och läsa Neobos hållbarhetspolicy här

Styrning, uppföljning och löpande arbete i förvaltningen

Styrning och uppföljning
Det övergripande ansvaret för att koordinera hållbarhetsarbetet och följa upp hållbarhetsmålen har delegerats till Hållbarhetschefen. Arbetet med att nå samtliga hållbarhetsmål följs upp internt på kvartalsbasis. Neobo har antagit riktlinjer för arbetet med att minska energi och vattenförbrukningen i fastigheterna. Detta arbete är en viktig del av Neobos hållbarhetsarbete. För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt med god styrning och uppföljning har vi därför under året tagit fram ett vatten- och energiledningssystem som beskriver hur Neobo internt ska arbeta med dessa viktiga frågor.

 

Uppförandekod för medarbetare
Ett av de viktigaste dokumenten för att styra organisationen vad gäller hållbarhet och affärsetik är vår uppförandekod för medarbetare.

Uppförandekoden gäller för alla medarbetare på Neobo och den guidar oss rätt i vardagen. Ta del av hela uppförandekoden här.

Uppförandekod för leverantörer

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att ställa krav på våra leverantörer. Vår uppförandekod för leverantörer implementeras under sommaren 2024. Ta del av hela uppförandekoden för leverantörer här.

 

Löpande arbete i förvaltningen
Förvaltningsorganisationen arbetar ständigt med olika hållbarhetsfrågor. Det rör sig bland annat om trygghetsskapande åtgärder såsom arbete med förbättrad belysning, arbete med att förbättra avfallshantering och sortering av matavfall, samt arbete med energieffektivisering.

Under året har vi fortsatt det viktiga arbetet med energieffektivisering och genomfört många åtgärder för att minska energiåtgången i våra fastigheter, såväl investeringar i ny teknik som injustering för effektiv drift av befintlig utrustning. Det praktiska arbetet under året har varit fokuserat på att uppnå en god nulägesanalys vad avser energi- och vattenförbrukning i våra fastigheter. Neobos förbrukning av fastighetsenergi 2023 var 111,4 kWh/kvm, och totalt inköpt energi under 2023 var 99,7 GWh. Vi använder analysverktyget Mestro för att få överblick över energiförbrukningen samt har installerat smarta vattenmätare i många fastigheter. För att få möjlighet att framöver prioritera energieffektiviseringsåtgärder där de ger bäst effekt så har vi förnyat energideklarationerna för ett antal fastigheter i förväg. Detta gör att vi får jämförbara energideklarationer i hela portföljen och kan arbeta effektivare med att minska vår energiförbrukning.

vinterfint

Klimatbokslut för 2023

En viktig del för att få förståelse för vårt nuläge och kunna göra prioriteringar framåt har varit att beräkna bolagets klimatpåverkan för 2023. För första gången har Neobos samlade utsläpp av växthusgaser sammanställts i ett klimatbokslut. Enligt branschpraxis följer klimatbokslutet GHG-protokollets principer och delar in utsläppen i Scope 1, 2 och 3. Årliga klimatbokslut förbättrar möjligheterna att följa upp och mäta framdrift mot Neobos hållbarhetsmål samt jämföra utsläppen mot liknande fastighetsbolag. Eftersom 2023 kommer att utgöra basåret för Neobos utsläpp har datakällor, metodik och avgränsningar dokumenterats för att effektivt kunna uppdateras vid kommande års klimatbokslut.

Du hittar vårt klimatbokslut för 2023 här

Side view of father carrying daughter on shoulders at city street

Våra mål

Styrelsen har för vart och ett av de tolv väsentliga hållbarhetsaspekterna fastställt ett övergripande mål, minst ett långsiktigt mål till 2030 samt flera kortsiktiga mål som ska nås under de närmsta åren. För att säkerställa ett fokuserat arbete för att uppfylla målen har styrelsen kopplat ledningsgruppens incitamentsprogram till uppfyllandet av hållbarhetsmålen för 2024. Under 2024 ska bolaget ta fram en åtgärdsplan för energieffektivisering som visar på de steg som bolaget behöver ta och de investeringar som behöver göras för att nå det långsiktiga målet att till 2030 minska energianvändningen med 20 procent. På motsvarande sätt kommer bolaget under 2024 ta fram en klimatfärdplan som visar på de steg som bolaget behöver ta och de investeringar som behöver göras för att nå det långsiktiga målet att till 2030 minska klimatutsläppen i scope 1 och 2 med 50 procent. Samtliga 2030-mål hittar du nedan.

 

Hållbara bostadsmiljöer

Attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Här har vi samlat Neobos 2030-mål i kategorin Hållbara bostadsmiljöer.

Ansvarsfullt företagande

Omtanke och respekt gentemot medarbetare, hyresgäster, Investerare och samhället vi verkar i. Här har vi samlat Neobos 2030-mål i kategorin Ansvarsfullt företagande.