-Regulatoriskt

Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Idag den 21 december 2022 beslutades vid Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (”SBB”) extra bolagsstämma att samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ) (under namnändring till Neobo Fastigheter AB (publ)) (”Bolaget”) delas ut till A- och B-aktieägare i SBB.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga SBB:s aktier i Bolaget. Utdelningsration är 1:10, vilket innebär att tio (10) A- och B-aktier i SBB medför rätt till en (1) aktie i Bolaget. Stämman beslutade även enhälligt att bemyndiga styrelsen i SBB att fastställa avstämningsdag för utdelningen av SBB:s aktier i Bolaget.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att göras tillgängligt på SBB:s webbplats, www.sbbnorden.com, inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2022 kl. 11:00 CET.