-Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Neobo Fastigheter AB (publ), organisationsnummer 556580-2526 ("Neobo") kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 4 oktober 2023 klockan 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering sker från klockan 08.30. Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Neobos bolagsordning.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 september 2023,

dels anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 28 september 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 26 september 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 28 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 28 september 2023. Anmälan kan göras via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, via e-post till [email protected], per telefon 08-402 91 81 vardagar kl. 09.00–16.00, eller skriftligen till adress: Neobo Fastigheter AB (publ), "Neobo Extra Bolagsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.neobo.se/sv/extra-bolagsstamma-2023.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Neobos vägnar) tillhanda senast torsdagen den 28 september 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.neobo.se/sv/extra-bolagsstamma-2023.

Poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till [email protected], eller per post till Neobo Fastigheter AB (publ), "Neobo Extra Bolagsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Neobos webbplats www.neobo.se/sv/extra-bolagsstamma-2023. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Vänligen notera att om du önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud krävs att du anmäler detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill delta i extra bolagsstämman i stämmolokalen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  8. Val av ny styrelseledamot.
  9. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Tone Myhre-Jensen, advokat på Advokatfirman Cederquist, väljs som ordförande för stämman, eller vid hennes förhinder, den person styrelsen anvisar.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en person och framöver bestå av sex (6) stämmovalda ledamöter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 26 april 2023 valdes Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Eva Swartz Grimaldi, Ulf Nilsson och Peter Wågström till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har nu föreslagit att styrelsen, på grund av ägarförändringar i Neobo, ska utökas med ytterligare en ledamot och föreslår nyval av Jakob Pettersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen kommer härefter, under förutsättning att Jakob Pettersson väljs till ny ledamot, bestå av Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Eva Swartz Grimaldi, Ulf Nilsson, Peter Wågström och Jakob Pettersson.

Jakob Pettersson har informerat att han, under förutsättning att han väljs till ny ledamot, avstår styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jakob Pettersson

Jakob Pettersson, född 1986, är anställd vid ICA-handlarnas Förbund. Jakob är ansvarig för Förbundets kapitalförvaltning sedan 2019 och är CFO sedan 2022. Jakob har lång erfarenhet av investeringar och har varit med och byggt upp ICA-handlarnas Förbunds egna fastighetsbolag Urbano. Jakob Pettersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier och röster

I Neobo finns totalt 145 400 737 aktier och röster. Neobo innehar vid tiden för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Handlingar

Handlingar till extra bolagsstämman kommer senast onsdagen den 13 september 2023 att finnas tillgängliga på Neobos webbplats www.neobo.se/sv/extra-bolagsstamma-2023 och på bolagets kontor på Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas via e-post till [email protected], per telefon på 08-402 91 81, eller per post till Neobo Fastigheter AB (publ), "Neobo Extra Bolagsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2023

Neobo Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

_______________

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice of an Extraordinary General Meeting of Neobo Fastigheter AB (publ) to be held on 4 October 2023 is available on Neobo’s website www.neobo.se/en/extraordinary-general-meeting-2023.