-Icke-regulatoriskt

Neobo avyttrar fastighetsportfölj i Eskilstuna

Neobo Fastigheter AB (publ) avyttrar sex bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 113 mkr, vilket är i nivå med den senaste externvärderingen som genomfördes vid årsskiftet.

Portföljen består av fastigheterna Valfisken 2, Fanjunkaren 4, Nilhästen 11–12, Nordmannen 1 och Ödemarken 26 i Eskilstuna med en sammanlagd uthyrningsbar area om 6 430 kvm. Köpare är Klara bostad i Eskilstuna AB och transaktionen genomförs som en bolagsaffär. Ett avdrag för latent skatt om 4 procent, motsvarande 3 mkr, har lämnats i transaktionen och frånträde kommer att ske i mars 2024.

I och med transaktionen påbörjar vi optimeringen av vår fastighetsportfölj. De sex fastigheterna i Eskilstuna är lågavkastande samtidigt som de står inför betydande investeringar, vilket innebär att försäljningen bidrar till att stärka Neobos kassaflöde framöver”, säger Ylva Sarby Westman, VD Neobo.

Efter transaktionen äger Neobo fem fastigheter i Eskilstuna med en total uthyrningsbar area om 16 460 kvm.