-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022

Januari-december 2022
· Hyresintäkterna ökade till 839 mkr (694) under året. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,6 procent.
· Driftnettot ökade till 423 mkr (355) under året. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5,2 procent.
· Resultat före skatt uppgick till –1 983 mkr (4 089) under året, varav:
– Förvaltningsresultat ingår med 172 mkr (156), vilket motsvarar en ökning om 10,2 procent.
– Värdeförändring fastigheter ingår med
-2 238 mkr (3 887).
– Värdeförändring finansiella instrument ingår med 100 mkr (36).
· Årets resultat uppgick till –1 355 mkr (3 226) efter uppskjuten skatt om 666 mkr (‑851) och aktuell skatt om –38 mkr (-12), motsvarande ett resultat per stamaktie om -9,32 kr (23,34).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 147 mkr (157).
· Fastighetsportföljens värde uppgick vid årets slut till 15 295 mdkr (17 173).

Oktober-december 2022
· Hyresintäkterna ökade till 204 mkr (193) för kvartalet.
· Driftnettot uppgick till 93 mkr (100) för kvartalet.
· Resultat före skatt uppgick till –1 423 mkr
(3 396) för kvartalet, varav:
– Förvaltningsresultat ingår med 11 mkr (23).
– Värdeförändring fastigheter ingår med -1 419 mkr (3 334).
– Värdeförändring finansiella instrument ingår med 5 mkr (17).
· Kvartalets resultat uppgick till –841 mkr (2 703) efter uppskjuten skatt om 588 mkr
(-707) och aktuell skatt om –5 mkr (15), motsvarande ett resultat per stamaktie om
– 5,78 kr (18,64).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 23 mkr (34).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
·Amasten Fastighets AB:s styrelse har den 10 november 2022 utsett Ylva Sarby Westman till ny verkställande direktör.
· Den 21 december 2022 beslutades, vid Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (SBB) extra bolagsstämma, att samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ) delas ut till A- och B-aktieägare i SBB. Avstämningsdag var den 28 december 2022.
·På en extrastämma i Amasten Fastighets AB (publ) den 21 december 2022 beslutades om namnbyte till Neobo Fastigheter AB (publ). Vidare beslutades om sammanläggning och uppdelning av bolagets stamaktier. Utestående aktier uppgår därefter till 145 400 737 stamaktier.
· Bolaget har i slutet på fjärde kvartalet förvärvat fastigheter från SBB till ett värde om 5,2 mdkr samt avyttrat fastigheter till SBB till ett värde om 5,8 mdkr för att skapa den fastighetsportfölj som Neobo har idag. Samtliga förvärv och försäljningar har skett till marknadsvärde och ekonomiskt till- och frånträde ägde rum den 30 december 2022.
· Neobo har i slutet av kvartalet ingått låneavtal om 5,4 mdkr för att refinansiera befintlig extern finansiering. I samband med detta förvärvade bolaget räntederivat från SBB med ett nominellt belopp om 3,8 mdkr, till ett värde av 309,6 mkr

Viktiga händelser efter årets slut
· Neobos aktie noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 10 februari 2023.
· Neobo har i början av året slutfört refinansiering av befintlig extern finansiering om 2 mdkr.
· 2023 är Neobos första verksamhetsår som ett fristående bolag. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2022.

VD-ORD
Stark finansiell position och goda marknadsförutsättningar
Det har varit hög aktivitet i fjärde kvartalet och det känns bra att nu kunna presentera Neobos första bokslutskommuniké som ett självständigt, fristående bostadsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Nuvarande koncernstruktur i Neobo skapades under fjärde kvartalet 2022 och bolaget delades ut till SBB:s aktieägare vid årets slut. Utgångspunkten för Neobos fastighetsbestånd var de fastigheter som fanns i Amasten Fastighets AB per den 30 september 2022. I slutet av december avyttrades fastigheter om 5,8 mdkr till SBB och fastigheter om 5,2 mdkr förvärvades från SBB för att skapa den fastighetsportfölj som Neobo har idag. Vid årets slut hade vi fastigheter till ett värde av 15,3 mdkr.
Resultatet för Neobo 2022 är baserat på det fastighetsbestånd som fanns i koncernen per den 30 september 2022. Med det sagt så uppgick hyresintäkterna till 839 mkr, driftnettot till 423 mkr och förvaltningsresultatet till 172 mkr för helåret 2022.

Stark finansiell position
Vi har lagt stor kraft på att säkerställa att Neobo får en stark finansiell position och en stabil kapitalstruktur med endast bankfinansiering. I februari 2023 har vi en låg belåningsgrad om 48%, en genomsnittlig kapitalbindningstid på 4,2 år, en hög räntesäkringsgrad om 74 procent, räntebindning om 1,8 år och en genomsnittlig ränta om 2,7 procent, vilket känns mycket bra i dagens finansmarknadsklimat.

Engagerade medarbetare
En annan prioriterad fråga har varit att bygga en organisation och jag känner stor stolthet över att vi sedan årsskiftet har både en förvaltnings-organisation och en ledningsgrupp på plats med stort engagemang att utveckla Neobo vidare.
Förvaltningsorganisationen kommer från SBB och har lång erfarenhet av vårt fastighetsbestånd och har fortsatt kunnat ha en nära dialog med våra hyresgäster, vilket är en förutsättning för en aktiv och värdeskapande fastighetsförvaltning. Jag har också rekryterat en ledningsgrupp med stor drivkraft och gedigen erfarenhet från fastighets- och aktiemarknaden.

Bra marknadsförutsättningar
Neobo är verksamma i kommuner som har en befolkningstillväxt som är något högre än rikssnittet och med god sysselsättningsgrad. De flesta kommunerna anger dessutom att det råder bostadsbrist. Detta tillsammans med en låg nyproduktion av bostäder skapar bra marknads-förutsättningar för Neobo och vi kommer lägga stor kraft på att minska våra vakanser under innevarande år. Just nu pågår hyresförhandlingar för 2023 och även om vi inte kommer få kompensation för hela inflationen under innevarande år så ser vi historiskt att bostads-hyrorna i Sverige över tid har ökat mer än inflationen.

Jag ser fram emot att leda och utveckla Neobo som ett självständigt noterat bolag. Med våra engagerade medarbetare och finansiella styrka har vi i rådande marknadsläge de bästa förutsättningar att förädla fastighetsbeståndet och skapa värde för våra hyresgäster och ägare.

Stockholm 23 februari 2023

Ylva Sarby Westman, VD