-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2023

JANUARI-DECEMBER 2023

 • Hyresintäkterna ökade till 888 mkr (839). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5,0 procent till följd av hyreshöjningar och minskad vakansgrad.
 • Driftnettot ökade till 460 mkr (423) under året. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 3,8 procent, efter justering av jämförelsestörande poster, till följd av framför allt ökade hyresintäkter.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 148 mkr (172). Minskningen förklaras av högre finansiella kostnader och jämförelsestörande poster om 18 mkr inom central administration.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick under året till -1 353 mkr (-1 151).
 • Fastighetsbeståndets värde vid årets utgång uppgick till 14 018 mkr, vilket är en minskning med 8,3 procent jämfört med årets början.
 • Årets resultat uppgick till -1 373 mkr (-1 355) motsvarande -9,44 kr/aktie (-9,32).
 • Substansvärdet uppgick till 45,83 kr per aktie (54,26).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning ska ske till aktieägarna.

OKTOBER-DECEMBER 2023

 • Hyresintäkterna ökade till 230 mkr (204) i kvartalet till följd av hyreshöjningar samt minskad vakans.
 • Driftnettot minskade till 93 mkr (94) vilket är en nettoeffekt av ökade hyresintäkter samt ökade kostnader för drift och fastighetsadministration.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 mkr (11) under fjärde kvartalet. Ökningen hänförs till både minskade finansiella kostnader samt minskade kostnader för central administration. Fjärde kvartalets administrationskostnader har belastats med jämförelsestörande poster om 3 mkr.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Vid en extra bolagsstämma den 4 oktober beslutades att utöka styrelsen med en person och Jakob Pettersson valdes till ny styrelseledamot.
 • Eva Swartz Grimaldi avgick i december ur styrelsen med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.
 • I december beslutade styrelsen att ta bort utdelningspolicyn med motiveringen att den bästa totalavkastningen bedöms kunna uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten. Vidare beslutade styrelsen att ta bort soliditetsmålet från Neobos finansiella mål.
 • Styrelsen har givit ledningen i uppdrag att förbereda Neobo för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2024.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

 • Under januari har Neobo blivit medlemmar i EPRA, European Public Real Estate Association.
 • I februari har Peter Wågström lämnat styrelsen på egen begäran till följd av ett annat bolags-engagemang.
 • Efter balansdagen har separationen från SBB slutreglerats. Neobos tidigare kommunicerade fordran på SBB är därmed reglerad.
 • I februari har sex bostadsfastigheter i Eskilstuna avyttrats till ett underliggande fastighetsvärde om 113 mkr, vilket är i nivå med den senast genomförda externvärderingen.

VD-ORD

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄRDESKAPANDE FRAMÅT
Neobos första år blev intensivt och utmanande. Att utveckla och notera ett bostadsbolag under en period med kraftiga ränteuppgångar, hög inflation och sjunkande marknadsvärden, är ingen lätt uppgift. Men allt har gått över förväntan tack vare ett dedikerat arbete från alla inblandade – styrelse, ledning och våra engagerade medarbetare.

Trots en orolig omvärld så har vår verksamhet utvecklats på ett positivt sätt och driftnettot ökar med 8,7 procent jämfört med föregående år. Vi verkar på en marknad där vi ser en långsiktigt positiv trend. Sverige behöver fler bostäder som människor har råd att bo i. Vi finns på orter där vakansen är låg och med tanke på det i stort sett avstannade bostadsbyggandet kommer det skapas en allt större efterfrågan på de bostäder som redan finns på marknaden. Genom att förvalta och förädla våra fastigheter och anpassa dem utifrån människors behov, vill vi bidra till en mer hållbar bostads-marknad i Sverige.

FOKUS PÅ KUNDER OCH VAKANSER BÖRJAR GE POSITIV EFFEKT
Vi gick in i 2023 med en vakansgrad i bostadsbeståndet på 6,6 procent och avslutade på 5,4 procent. Vi har riktat specifika insatser mot områden med hög vakansgrad, bland annat genom att ta hand om utemiljöer och genomföra lägenhetsrenoveringar. Den kundundersökning som vi genomförde i december uppvisade en kraftig förbättring inom alla områden jämfört med föregående år. Dessutom var svarsfrekvensen hög vilket vi är mycket tacksamma för. Med detta resultat som grund kan vi nu ta nästa steg för att öka attraktiviteten och trivseln i våra områden och minska vakansgraden ytterligare.

STABIL FINANSIELL POSITION MED UTESLUTANDE BANKFINANSIERING
Förvaltningsresultatet minskade till 148 mkr (172) till följd av framför allt högre finansieringskostnader. Räntorna har ökat kraftigt under året men tack vare en hög räntesäkringsgrad har vi kunnat begränsa effekterna av detta. Vi har en stabil finansiell position med uteslutande bankfinansiering. När långräntorna började falla under slutet av året ingick vi nya swapavtal om 600 mkr för att säkra framtida kassa-flöden och sänka den finansiella risken ytterligare.
Riksbankens besked i februari att lämna styrräntan oförändrad samtidigt som de öppnade för en första räntesänkning under våren, indikerar att vi med största sannolikhet har nått räntetoppen och att räntesänkningar nu är i sikte.
Fastighetsporföljens värde har sedan årsskiftet minskat med 8,3 procent till följd av ökade avkastningskrav. Det genomsnittligt vägda avkastningskravet uppgår nu till 4,7 procent (4,1).

HÅLLBARHETSARBETET ACCELERERAR
Under året har vi arbetat fram en hållbarhetsstrategi, utifrån kraven i CSRD, som bygger på de två perspektiven hållbara bostadsmiljöer och ansvarsfullt företagande. Nu tar vi sats för att accelerera vårt hållbarhetsarbete under de kommande åren för att skapa värden för våra kunder, ägare och för samhället vi verkar i.

GRUNDEN PÅ PLATS FÖR VÄRDESKAPANDE
En sak jag prioriterat under året har varit att resa runt i landet, dels för att träffa alla medarbetare, dels för att med egna ögon skapa mig en uppfattning om vårt fastighetsbestånd. Jag kan konstatera att vi har en bra grund att bygga vidare på och att det finns betydande värden i portföljen att lyfta fram.

Under året har vi ökat avkastningen från våra fastigheter genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande investeringar. Vi har satt en plattform för att skapa värden framöver och vi har medvind av starka underliggande marknadstrender.

Stockholm den 14 februari 2024

Ylva Sarby Westman, VD