-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2023

Januari-juni 2023
·Hyresintäkterna ökade till 434 mkr (422). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4,7 procent. Årets hyreshöjning för bostadsbeståndet, om i genomsnitt 4,5 procent, får fullt genomslag under tredje kvartalet.
· Driftnettot ökade till 226 mkr (201) under perioden. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,9 procent till följd av framför allt ökade hyresintäkter.
· Förvaltningsresultatet uppgick vid halvårsskiftet till 75 mkr (94). Minskningen förklaras av högre finansiella kostnader.
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till -534 mkr (-276).
· Fastighetsbeståndets värde vid periodens utgång uppgick till 14 745 mkr att jämföra med 15 295 mkr vid årsskiftet.
· Periodens resultat uppgick till -344 mkr (-39) motsvarande -2,36 kr/aktie (-0,27).
· Substansvärdet uppgick till 46,39 kr per aktie (47,31).

April-juni 2023
· Hyresintäkterna ökade till 220 mkr (213) i kvartalet till följd av hyreshöjningar som börjat löpa under andra kvartalet.
· Driftnettot ökade till 128 mkr (112) vilket förklaras av både ökade hyresintäkter och minskade kostnader.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 46 mkr (58) under andra kvartalet. Minskningen beror på högre finansiella kostnader samt ökade kostnader för central administration. Andra kvartalets administrationskostnader har belastats med kostnader av engångskaraktär om 6 mkr.
 
Viktiga händelser efter andra kvartalet
· Neobos ledningsgrupp omorganiseras för ett förstärkt fokus på kärnverksamheten. Från och med idag tar Neobos två regionchefer Anna-Carin Skoglund och Per Sundequist plats i bolagets ledningsgrupp och IR-chef Johan Bergman utgår samtidigt ur ledningsgruppen.
· Malin Axland som idag arbetar som chefsjurist på Neobo och ingår i bolagets ledningsgrupp utses till Chefsjurist och Hållbarhetschef med det övergripande ansvaret för Neobos hållbarhetsarbete. Malin tillträder den utökade rollen idag den 12 juli.

Vd-ord
Fortsatt positiv driftnettoutveckling
Vår verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning och driftnettot för första halvåret ökar med 12 procent till 226 mkr. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,9 procent, vilket förklaras av högre hyresintäkter och god kostnadskontroll.
Överskottsgraden ökade till 52 procent (48) för delårsperioden och till 58 procent (53) för kvartalet. Det är en tydlig förbättring men det finns mer att göra för att öka överskottsgraden ytterligare.
Förvaltningsresultatet minskade till 75 mkr (94) till följd av högre finansieringskostnader. Räntorna har fortsatt öka under det första halvåret men tack vare vår derivatportfölj har vi kunnat begränsa effekterna. Vår genomsnittliga ränta uppgår vid halvårsskiftet till 3,1 procent och den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,1 år. Vi har en stabil finansiell position med låg belåningsgrad, lång kapitalbindning och uteslutande bankfinansiering, vilket är en styrka.

Bra avslutning på årets hyresförhandlingar
Vi är nu klara med årets hyresförhandlingar och med en bra avslutning blev den genomsnittliga hyresökningen i bostadsbeståndet 4,5 procent. Ökningen ligger en bit ifrån rådande inflation men historiskt har fastighetsägare fått full kompensation för inflationen över tid, vilket vi bedömer att vi kommer få även framöver.

Fokus på ökad avkastning och Hållbarhet
Vårt viktigaste fokus här och nu är att öka avkastningen i det befintliga beståndet genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande investeringar. Vi ser även över möjligheterna att optimera beståndet för att kunna addera ytterligare värde.
Arbetet med framtagande av vår hållbarhetsstrategi och ett energiledningssystem fortsätter med full kraft och vi har nu genomfört en intressentanalys samt påbörjat en väsentlighetsanalys utifrån kraven i CSRD.

Långsiktigt arbete för att öka uthyrningsgraden
Vi har lyckats väl med vårt uthyrningsarbete men till följd av ökad utflyttning är uthyrningsgraden oförändrad under kvartalet. Att få ner vakanserna i bostadsbeståndet är ett långsiktigt arbete med fokus på ett antal åtgärder såsom renovering av tomställda lägenheter samt aktiviteter för att öka trivsel och minska omsättningen av hyresgäster.

Nya aktieägare
Sedan noteringen av Neobo har likviditeten i aktien varit hög och under andra kvartalet skedde ett antal större förändringar bland bolagets största ägare, se sidan 17 i denna rapport. Bland annat har ICA-handlarnas förbund blivit största aktieägare med 9 procent av aktierna i Neobo.

Jag ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet med att skapa värde för våra kunder och aktieägare.

Stockholm den 12 juli 2023

Ylva Sarby Westman, VD