-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2024

Januari-juni 2024
· Hyresintäkterna ökade till 454 mkr (434). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7,3 procent. Årets hyreshöjning i bostadsbeståndet, om i genomsnitt 5,1 procent, får fullt genomslag under tredje kvartalet.
· Driftnettot ökade till 229 mkr (226) under perioden. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 3,4 procent.
· Förvaltningsresultatet minskade till 68 mkr (75).
· Fastighetsbeståndets värde vid periodens utgång uppgick till 13 742 mkr och värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till -220 mkr (-534), varav -216 mkr var orealiserade och -4 mkr var realiserade hänförligt till försäljning av fastigheter.
· Periodens resultat uppgick till -110 mkr (-344).
· Substansvärdet uppgick till 44,70 kr per aktie (50,93).

April-juni 2024
· Hyresintäkterna ökade till 227 mkr (220) till följd av hyreshöjningar samt minskad vakansgrad.
· Driftnettot ökade till 139 mkr (128) hänförligt både till ökade hyresintäkter och minskade fastighetskostnader.
· Förvaltningsresultatet ökade till 58 mkr (46) under andra kvartalet till följd av högre driftnetto och minskade centrala administrationskostnader.

Viktiga händelser under andra kvartalet
· Försäljning av handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun till ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr, vilket är 18 procent över den senast genomförda externvärderingen.
· Medlemskap i UN Global Compact, som är ett av världens största hållbarhetsinitiativ.
· Anneli Lindblom valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman.

Viktiga händelser efter andra kvartalet
· Ett lån om 955 mkr med förfall under Q2 2025 har refinansierats till en marginal som understiger den genomsnittliga marginalen i Neobos låneavtal.
· Den 1 juli inkluderades Neobo i Nasdaqs index First North 25 som mäter utvecklingen för ett urval av de största och mest omsatta värdepappren noterade på Nasdaq Nordic First North Growth Market.

VD-ord
Ökade hyresintäkter och värdeskapande förädling
Vår verksamhet fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt med ökade hyresintäkter om 7,3 procent i jämförbart bestånd. Det råder en stark efterfrågan på hyreslägenheter i Sverige vilket i kombination med ett aktivt förvaltnings- och förädlingsarbete har möjliggjort hyreshöjningar och minskad vakansgrad i portföljen. Under våren har vi renoverat ett femtiotal lägenheter vilket ytterligare har bidragit till den fina intäktsutvecklingen.

Vid kvartalets utgång hade vi förhandlat klart samtliga bostadshyror i våra fastigheter med en genomsnittlig hyresökning om 5,1 procent. Hyresökningarna har haft positiv effekt i andra kvartalet och kommer få full effekt under årets tredje kvartal.

Det pågår ett intensivt arbete för att öka vår överskotts- och uthyrningsgrad i Neobo. I Falköping, Sundsvall och Örnsköldsvik har vi, tack vare ett dedikerat arbete från våra medarbetare, lyckats minska antalet vakanta lägenheter från 144 till 42 sedan vi startade Neobo.

Värdeskapande investeringar
Det grundläggande syftet med allt vi gör är att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Arbetet med att förädla vår fastighetsportfölj fortsätter och under det första halvåret har vi investerat 56 mkr i värdeskapande åtgärder som har genererat en attraktiv avkastning på mellan 5 och 15 procent och bidragit till att öka våra fastighetsvärden.

Fortsatt portföljoptimering
Optimeringen av vår portfölj fortsätter och i slutet av juni avyttrade vi handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun till ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr. Priset ligger 18 procent över den senast genomförda externvärderingen och transaktionen ger en positiv resultateffekt om 10 mkr. Försäljningen innebär att vi lämnar Falun och frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter

Förbättrat finansieringsklimat
Neobos höga räntesäkringsgrad har på ett effektivt sätt motverkat den kraftiga ränteuppgång som har ägt rum sedan 2022. Under det andra kvartalet i år sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter och påbörjade därmed de räntesänkningar som marknaden förväntar sig. För vår del innebär räntesänkningarna förbättrade möjligheter att genomföra värdeskapande investeringar som ytterligare kommer öka avkastningen från fastighetsportföljen.

Vid halvårsskiftet refinansierade och förlängde vi banklån för drygt 1 mdkr till en marginal som understiger den genomsnittliga marginalen i våra låneavtal. Det är ett styrkebesked för Neobo och en tydlig indikation på ett förbättrat marknadssentiment.

Genom att förlänga vår kapitalbindning samt säkra finansiering till fördelaktiga räntor stärker vi vår finansiella position ytterligare och ökar förutsägbarheten i framtida kassaflöden.  

Nästa steg på vår spännande resa
Efter ett intensivt första halvår förbereder vi oss nu för nästa steg på vår resa med siktet inställt på att realisera den fina potentialen i vårt fastighetsbestånd och skapa en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

Den 1 juli inkluderades Neobo i Nasdaqs index FN25, som mäter utvecklingen för ett urval av de största och mest omsatta värdepapperen noterade på Nasdaq Nordic First North Growth Markets.

Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att förbereda Neobo för ett byte till Nasdaq Stockholms huvudlista, i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för Neobo på den fortsatta resan.

Stockholm den 10 juli 2024

Ylva Sarby Westman, VD