-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2023

Januari-Mars 2023
· Hyresintäkterna för kvartalet ökade till 214 mkr (209). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1,6 procent. Årets hyreshöjning för bostadsbeståndet, om i genomsnitt 4,3 procent, får genomslag först från och med andra kvartalet.
· Driftnettot ökade till 98 mkr (89) under perioden. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,6 procent till följd av både ökade intäkter och minskade kostnader.
· Förvaltningsresultatet uppgick under kvartalet till 29 mkr (36). Minskningen förklaras främst av högre finansiella kostnader.
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till -329 mkr (-187).
· Fastighetsbeståndets värde minskade till 14 904 mkr (17 815) vid periodens utgång.
· Periodens resultat uppgick till -222 mkr (-37) motsvarande -1,53 kr/aktie (-0,25).
· Substansvärdet uppgick till 52,12 kr per aktie (71,13).

Viktiga händelser under första kvartalet
· Neobos aktie noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 10 februari 2023.
· Neobo har under kvartalet slutfört refinansiering av befintlig extern finansiering om 2 mdkr.
· Omstrukturering i derivatportföljen under mars har lett till att räntesäkringsgraden ökat från 74 till 76 procent och att den genomsnittliga räntebindningen har förlängts från 1,8 till 2,3 år.
· Arbetet med framtagande av en hållbarhetsstrategi med konkreta hållbarhetsmål påbörjades under kvartalet.

VD-ORD
Stabil start på året
Första kvartalet som självständigt bolag var intensivt med bland annat börsnotering, fortsatt organisationsuppbyggnad och affärsplanering. Det är glädjande att vi trots allt som pågått har lyckats hålla fokus på kärnverksamheten och redovisa en bra start på året.

Driftnettot ökade med 10 procent till 98 mkr. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,6 procent till följd av högre hyresintäkter och god kostnadskontroll. Förvaltningsresultatet minskade till 29 mkr (36) på grund av högre finansieringskostnader under kvartalet och fastighetsporföljens värde minskade med 2,6 procent till följd av ökade avkastningskrav för bostadsfastigheter.

Stark finansiell position
I en värld med stigande räntor och hög inflation är det tryggt att ha låg belåningsgrad och lång kapitalbindning. All vår finansiering utgörs av banklån och vid kvartalets slut hade vi en belåningsgrad om 47 procent, en genomsnittlig kapitalbindningstid på 4,1 år och en ökad räntebindningstid om 2,3 år.

Bra utfall från hyresförhandlingarna
Vid kvartalets utgång hade vi förhandlat klart omkring 70 procent av våra hyresintäkter i bostadsbeståndet med en genomsnittlig hyresökning om 4,3 procent. Resterande förhandlingar beräknas slutföras under andra kvartalet. Ökningen ligger en bit ifrån rådande inflation men historiskt har fastighetsägare fått full kompensation för inflationen över tid, vilket vi bedömer att vi kommer få även framöver.

Högsta prioritet att sänka vakanserna
Att minska våra vakanser är högsta prioritet. I kvartalet var uthyrningen av bostäder god och vakansen minskade från 6,6 till 6,4 procent. Vakansen i våra kommersiella lokaler ökade dock från 11,3 till 13,0 procent till följd av en större avflyttning i en samhällsfastighet i Sollentuna. För att sänka vakanserna i bostadsbeståndet fokuserar vi nu på ett antal åtgärder såsom renovering av tomställda lägenheter samt aktiviteter för att öka trivsel och minska omsättningen av hyresgäster. När det kommer till vakanta kommersiella lokaler arbetar vi målmedvetet med att hitta rätt hyresgäster och i vissa fall även ändra användningen av lokalerna för att lyckas med vårt uthyrningsarbete.

Fokus på ökad avkastning och hållbarhet
Vårt viktigaste fokus här och nu är att öka avkastningen i det befintliga beståndet genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande investeringar. I nästa steg ska vi även se över möjligheterna att optimera beståndet för att kunna addera ytterligare värde.

Vi har också accelererat vårt hållbarhetsarbete och påbörjat arbetet med framtagande av en hållbarhetsstrategi och konkreta mål kopplade till denna. Vi kommer ha stort fokus på både miljömässig och social hållbarhet och prioritera satsningar som minskar vår klimatpåverkan och ökar tryggheten och trivseln för våra kunder.
Vi har en spännande resa framför oss!

Stockholm den 10 maj 2023

Ylva Sarby Westman, VD