-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-september 2023

Januari-september 2023
· Hyresintäkterna ökade till 658 mkr (635). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4,9 procent till följd av hyreshöjningar och minskad vakansgrad.
· Driftnettot ökade till 366 mkr (329) under perioden. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 3,7 procent, efter justering av jämförelsestörande poster, till följd av framför allt ökade hyresintäkter.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 127 mkr (161). Minskningen förklaras främst av högre finansiella kostnader men även av ökade centrala administrationskostnader. Periodens administrationskostnader har belastats med jämförelsestörande poster om 15 mkr.
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till -926 mkr (-819).
· Fastighetsbeståndets värde vid periodens utgång uppgick till 14 379 mkr, vilket är en minskning med 6,0 procent jämfört med årsskiftet.
· Periodens resultat uppgick till -795 mkr (-516) motsvarande -5,46 kr/aktie (-3,55).
· Substansvärdet uppgick till 48,60 kr per aktie (65,86).

Juli-september 2023
· Hyresintäkterna ökade till 224 mkr (213) i kvartalet till följd av hyreshöjningar samt minskad vakans.
· Driftnettot ökade till 140 mkr (128) vilket förklaras av både ökade hyresintäkter och minskade kostnader.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 52 mkr (67) under tredje kvartalet. Minskningen beror på högre finansiella kostnader samt ökade kostnader för central administration. Tredje kvartalets administrationskostnader har belastats med jämförelsestörande poster om 6 mkr.
 
Viktiga händelser i och efter tredje kvartalet
· Styrelsen har i september fastställt Neobos hållbarhetsstrategi och hållbarhetspolicy och arbetet med att ta fram konkreta hållbarhetsmål pågår.
· Vid en extra bolagsstämma den 4 oktober beslutades att utöka styrelsen med en person och Jakob Pettersson valdes till ny styrelseledamot.
· Neobos Förvaltningschef Jonny Göthberg har valt att säga upp sig och kommer att lämna bolaget vid årsskiftet.

VD-ord
Fokus på vakanser börjar ge positiv effekt    
Trots en utmanande omvärld så fortsätter vår verksamhet att utvecklas på ett positiv sätt och driftnettot för årets första nio månader ökar med drygt 11 procent jämfört med föregående år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 3,7 procent och hyresintäkterna med 4,9 procent. Överskottsgraden förbättrades till 56 procent (52) för delårsperioden och till 63 procent (60) för kvartalet. Det är en tydlig förbättring men det finns mer att göra för att öka överskottsgraden ytterligare.

Arbetet med att sänka vakansgraden i portföljen är ett långsiktigt arbete med fokus på ett antal olika åtgärder såsom förbättrad marknadsföring, renovering av tomställda lägenheter och aktiviteter för att öka trivsel och minska omsättningen av hyresgäster. Det är glädjande att se att våra ansträngningar börjar ge effekt. Sedan årsskiftet har bostadsvakansen minskat från 6,6 till 6,0 procent.

Stabil finansiell position
Förvaltningsresultatet minskade till 127 mkr (161) till följd av framför allt högre finansieringskostnader. Räntorna har fortsatt öka under året men genom en hög räntesäkringsgrad har vi kunnat begränsa effekterna. Vår genomsnittliga ränta uppgick vid periodens slut till 3,2 procent och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,9 år. Vi har en stabil finansiell position med låg belåningsgrad, lång kapitalbindning och uteslutande bankfinansiering, vilket är en styrka.

Sedan årsskiftet har fastighetsporföljens värde minskat med 6,0 procent till följd av ökade avkastningskrav för fastigheter och det genomsnittligt vägda avkastningskravet som används i värderingarna uppgår nu till 4,5 procent (4,1).

Hållbarhetsstrategin fastställd
Vi har under kvartalet färdigställt vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetspolicy som fastställdes av styrelsen i september. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av bolaget och utgår från tre perspektiv – Hållbara bostadsmiljöer, Ansvarsfullt företagande och Hållbara affärer. Arbetet med att ta fram konkreta hållbarhetsmål fortgår och ambitionen är att dessa ska beslutas och kommuniceras i början av nästa år.
 
Goda förutsättningar för ökad avkastning framåt
Vi har under året lagt grunden för att öka avkastningen från vår fastighetsportfölj genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande investeringar.

Hyreshöjningarna har inte fullt ut kompenserat för våra ökade kostnader men vi ser positivt på kommande hyresförhandling. Treparts-överenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Allmännyttan och Fastighetsägarna innebär bland annat att räntor och inflation är variabler som ska beaktas vid hyresjusteringen. Eftersom vi nu har haft en längre tid med hög inflation och stigande räntor är det vår bedömning att utfallet i kommande hyresförhandling kommer att bli högre än den för 2023.

Under året har vi fått en organisation på plats med engagerade medarbetare som arbetar aktivt för att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Det är den bästa grunden för att skapa långsiktiga värden för kunder och aktieägare.

Stockholm den 16 november 2023

Ylva Sarby Westman, VD