-Regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering och offentliggör bolagsbeskrivning innefattande uppdaterad information om Q4-värderingen av fastighetsbeståndet och nya finansieringsvillkor.

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel, Neobo Fastigheter AB (publ):s (”Neobo” eller ”Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”). Första dag för handel på Nasdaq First North Premier har fastställts till den 10 februari 2023. Den bolagsbeskrivning som har upprättats inför noteringen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.neobo.se. Bolagsbeskrivningen inkluderar information om fastighetsbeståndets värdering per 31 december 2022 och information om Neobos finansieringsvillkor.

En extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) beslutade den 21 december 2022 att dela ut samtliga SBB:s aktier i Neobo till SBB:s A- och B-aktieägare enligt styrelsens förslag. Utdelningen genomfördes den 30 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Neobo ska vidare vara en långsiktig och trygg hyresvärd som arbetar aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Bolagets fastighetsportfölj per dagen för bolagsbeskrivningen består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 mdkr. Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 mdkr. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter. Såsom framgår av bolagsbeskrivningen har Neobo, per dagens datum, ingått nya kreditavtal om 7,4 mdkr varav cirka 80 procent är räntesäkrat. De nya kreditavtalen innebär att Neobo, per dagens datum, har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent. Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna.

Bolagsbeskrivning
Den bolagsbeskrivning som har upprättats inför noteringen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.neobo.se.

Neobos aktie
Neobos aktie kommer att handlas med kortnamn NEOBO och ISIN-kod SE0005034550 på Nasdaq First North Premier från och med den 10 februari 2023.

Rådgivare
Danske Bank, SEB och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i noteringsprocessen.