-Regulatoriskt

Neobo har hållit årsstämma

Vid årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) idag den 23 april 2024 beslutade aktieägarna om nedan huvudsakliga beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Ulf Nilsson och Jakob Pettersson genom omval samt genom nyval utse Anneli Lindblom. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan-Erik Höjvall.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Gabriel Novella kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå om högst 1 730 000 kronor (oförändrat) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 550 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 295 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Neobo.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Sker betalning genom apport eller genom kvittning, och sker emissionen i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgå till trettio (30) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2024. Sker betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgå till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2024. Totalt kan sammanlagt högst trettio (30) av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2024 emitteras.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på www.neobo.se/sv/arsstamma-2024. En inspelning av VD-anförandet kommer att finns tillgängligt på www.neobo.se/sv/arsstamma-2024 den 24 april. Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på www.neobo.se/sv/arsstamma-2024 senast två veckor efter årsstämman.