-Regulatoriskt

Valberedning inför Neobos årsstämma 2024

Valberedningen inför Neobo Fastigheter AB:s årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av extra bolagsstämma den 22 december 2022.

Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses genom att de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna får utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Göran Blomberg, utsedd av ICA-handlarnas Förbund
  • Martin Larsén, utsedd av Martin Larsén
  • Sven-Olof Johansson, utsedd av Compactor Fastigheter AB
  • Jan-Erik Höjvall, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans cirka 21,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Neobo. Valberedningens ledamöter kommer att utse en av ledamöterna att vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2024 lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning.

Neobos aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2024, via mail till [email protected], alternativt per post till Neobo Fastigheter AB, Att. Jan-Erik Höjvall, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Neobo Fastigheter AB kommer att hållas i Stockholm den 23 april 2024.