Skip to content

Affärsidé, strategi och finansiella mål

Affärsidé

Neobos affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Neobo ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Strategi

Neobos strategi består av att långsiktigt äga och förädla fastigheter med inflationsskyddade kassaflöden som genererar en positiv avkastning över tid. Neobo värnar om hyresrättens roll i Sverige genom att erbjuda goda boendemiljöer och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling. Neobo strävar efter att aktivt arbeta med hållbarhet både genom att bidra till minskat klimatavtryck samt att erbjuda kostnadseffektiva och hållbara bostäder för människor i Sverige.

Vi bedriver en långsiktig förvaltning och arbetar kontinuerligt med att förbättra fastigheterna genom förädling av fastighetsbeståndet, vilket medför en god kostnadskontroll. Bolaget har pågående energibesparingsprojekt och renoveringar på det befintliga fastighetsbeståndet. Därtill, undersöks möjligheterna till fortsatt arbete med att bedriva framtida projekt för att optimera energiförbrukningen samt se över underhåll och taxebundna kostnader.

Finansiella mål

• Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga 10 procent
• Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent av fastigheternas marknadsvärde
• Soliditeten ska överstiga 30 procent
• Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger

Utdelningspolicy

• Bolaget ska dela ut 50 procent av förvaltningsresultatet efter skatt.