Skip to content

Neobo som hyresvärd

Neobo ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor som bor och arbetar i våra fastigheter.

UTHYRNINGSPOLICY

Denna policy redovisar Neobo Fastigheters övergripande principer för uthyrning av bostäder i bolagets fastighetsbestånd. Alla ska ha möjlighet att söka bostad hos oss och vi arbetar aktivt för mångfald, integration och människors lika värde. Syftet med policyn är att säkerställa att all uthyrningsverksamhet sker på ett enhetligt och transparent sätt samt att externa målgrupper ska kunna veta vilka krav som bolaget ställer på en hyresgäst innan ett hyresförhållande ingås.

För att hyra lägenhet hos oss ska du uppfylla följande grundkrav:

 1. Du ska ha fyllt 18 år
 2. Du ska ha ett svenskt personnummer
 3. Du ska ha en stadigvarande inkomst
 4. Du ska ha en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten samtidigt som du uppfyller konsumentverkets krav på skälig levnadsstandard.
 5. Du får inte ha några betalningsanmärkningar
 6. Du som innehar hyreskontraktet ska vara den som bor i lägenheten
 7. Det tas en kreditupplysning samt referenser på alla sökande innan erbjudande om visning lämnas.
 8. Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Neobo

Regler mot trångboddhet

Neobo har regler mot trångboddhet. För 1 rok gäller max 3 personer, för 2 rok max 4 personer, 3 rok max 6 personer, 4 rok max 8 personer samt för 5 rok max 10 personer.

Lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte ska hyresgästen ha varit boende i lägenheten, som hyresavtalet avser, i minst ett år.
Vid önskemål om byte ska hyresgästen i god tid ansöka om detta. Neobo förbehåller sig rätten att fastställa eventuellt bytesdatum.

Andrahandsuthyrning

Du som hyresgäst har möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, men du måste alltid inhämta hyresvärdens skriftliga medgivande. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Förutsättningar för uthyrningen

Endast om du har beaktansvärda skäl kan din ansökan beviljas. Vi följer hyreslagens regler för vad som räknas som beaktansvärda skäl, exempel är arbete eller studier på annan ort. Du måste även ha haft lägenheten som din permanenta bostad (du måste varit folkbokförd på adressen) för att kunna hyra ut den i andrahand. En uppsagd lägenhet kan inte hyras ut i andra hand. Våra uthyrare granskar och kontrollerar inkomna ansökningar och du ska kunna styrka dina skäl med exempelvis intyg från arbetsgivare eller utbildningsinstitut. Skriftligt medgivandet från hyresvärden gäller under en begränsad tid, normalt ett år i taget. En och samma andrahandshyresgäst kan hyra bostaden i andrahand i maximalt två år.

Att tänka på:

 1. Det är du som förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för eventuella störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden.
 2. Det är viktigt att du tillser att din andrahandshyresgäst har en hemförsäkring med ansvarsförsäkring.
 3. Andrahandshyresgästen kan aldrig överta lägenhetskontraktet och det kan inte uppstå något hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och hyresvärden.
 4. En godkänd ansökan gäller endast den namngivna andrahandshyresgästen som ansökan avsåg.
 5. När du har fått ett medgivande från hyresvärden behöver du upprätta ett hyresavtal med andrahandshyresgästen.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar möjlighet att överlåta hyreskontraktet till annan person, förutsatt att du fått hyresvärdens godkännande. En överlåtelse utan hyresvärdens godkännande innebär att du riskerar att förlora din hyresrätt. Neobo tillämpar reglerna i hyreslagen och den praxis som följer därav. En förutsättning för överlåtelsen är att den du önskar överlåta bostaden till är närstående till dig och att ni varaktigt har sammanbott och haft gemensamt hushåll, exempelvis som sambo. Med varaktigt sammanboende menas i det här fallet cirka 3 år. Du kan inte överlåta din bostad till en inneboende. Det är du som hyresgäst som måste kunna styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Personen som ska överta hyreskontraktet via överlåtelse måste i övrigt uppfylla Neobo’s ordinarie uthyrningskrav med avseende på inkomst, skötsamhet m.m.

Överlåtelse i samband med dödsfall

Vid överlåtelse i samband med dödsfall kan kortare sammanboendetid accepteras och det är i dessa fall den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Den som övertar hyresrätten övertar ansvaret för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i före överlåtelsen.