Skip to content

Neobo som hyresvärd

Neobo ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor som bor och arbetar i våra fastigheter.

UTHYRNINGSPOLICY

För att hyra lägenhet hos oss ska du som sökande uppfylla följande grundkrav:

 1. Du ska ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer alternativt att du kan visa att du ansökt om svenskt personnummer.
 2. Du ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress.
 3. Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Neobo. Du får heller inte inneha en hyreslägenhet hos en annan hyresvärd eller samtidigt äga en fastighet om det inte räknas som semesterboende. Vi kan därför kräva in bekräftelse/intyg på att avtal gällande tidigare boende (hyresrätt, villa eller bostadsrätt) har upphört eller ska säljas i nära anslutning till att du tecknar ett hyreskontrakt med Neobo.

Tilldelning av lägenheter

Neobo tilldelar lägenheter utifrån kötid, du börjar samla kötid så fort du registrerat dig på HomeQ. Du får en poäng per dag.

Krav på inkomst:

Du ska ha en stadigvarande inkomst samt en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten samtidigt som du uppfyller konsumentverkets krav på skälig levnadsstandard. Hyran får ej utgöra mer än 30 procent av bruttoinkomsten.

Du ska kunna styrka hushållets gemensamma inkomst genom att uppvisa intyg.  Du laddar upp intygen i samband med din intresseanmälan.  För trygghetsboenden och studentlägenheter kan kraven se annorlunda ut. 

Som inkomst räknas:

 • Lön från arbete eller eget företag
 • Studiemedel från CSN
 • A-kassa
 • Försörjningsstöd
 • Bidrag/inkomst såsom pension, sjukpension, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, barnbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning

I första hand godkänner vi inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. I undantagsfall kan vi utifrån en bedömning godkänna upp till tre (3) betalningsanmärkningar, som inte får avse hyresskulder. Skuldbeloppet får inte överstiga 5 000 kr. Vi kan dock begära att avtalet tecknas med en borgensman.

Kreditupplysning samt referenser inhämtas på alla sökande i samband med intresseanmälan.

 

Lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte ska hyresgästen ha varit boende i lägenheten, som hyresavtalet avser, i minst ett år.
Vid önskemål om byte ska hyresgästen i god tid ansöka om detta. Neobo förbehåller sig rätten att fastställa eventuellt bytesdatum.

Andrahandsuthyrning

Du som hyresgäst har möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, men du måste alltid inhämta hyresvärdens skriftliga medgivande. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Förutsättningar för uthyrningen

Endast om du har beaktansvärda skäl kan din ansökan beviljas. Vi följer hyreslagens regler för vad som räknas som beaktansvärda skäl, exempel är arbete eller studier på annan ort. Du måste även ha haft lägenheten som din permanenta bostad (du måste varit folkbokförd på adressen) för att kunna hyra ut den i andrahand. En uppsagd lägenhet kan inte hyras ut i andra hand. Våra uthyrare granskar och kontrollerar inkomna ansökningar och du ska kunna styrka dina skäl med exempelvis intyg från arbetsgivare eller utbildningsinstitut. Skriftligt medgivandet från hyresvärden gäller under en begränsad tid, normalt ett år i taget. En och samma andrahandshyresgäst kan hyra bostaden i andrahand i maximalt två år.

Att tänka på:

 1. Det är du som förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för eventuella störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden.
 2. Det är viktigt att du tillser att din andrahandshyresgäst har en hemförsäkring med ansvarsförsäkring.
 3. Andrahandshyresgästen kan aldrig överta lägenhetskontraktet och det kan inte uppstå något hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och hyresvärden.
 4. En godkänd ansökan gäller endast den namngivna andrahandshyresgästen som ansökan avsåg.
 5. När du har fått ett medgivande från hyresvärden behöver du upprätta ett hyresavtal med andrahandshyresgästen.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar möjlighet att överlåta hyreskontraktet till annan person, förutsatt att du fått hyresvärdens godkännande. En överlåtelse utan hyresvärdens godkännande innebär att du riskerar att förlora din hyresrätt. Neobo tillämpar reglerna i hyreslagen och den praxis som följer därav. En förutsättning för överlåtelsen är att den du önskar överlåta bostaden till är närstående till dig och att ni varaktigt har sammanbott och haft gemensamt hushåll, exempelvis som sambo. Med varaktigt sammanboende menas i det här fallet cirka 3 år. Du kan inte överlåta din bostad till en inneboende. Det är du som hyresgäst som måste kunna styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Personen som ska överta hyreskontraktet via överlåtelse måste i övrigt uppfylla Neobo’s ordinarie uthyrningskrav med avseende på inkomst, skötsamhet m.m.

Överlåtelse i samband med dödsfall

Vid överlåtelse i samband med dödsfall kan kortare sammanboendetid accepteras och det är i dessa fall den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Den som övertar hyresrätten övertar ansvaret för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i före överlåtelsen.