-Regulatoriskt

Jakob Pettersson utsedd till ny styrelseledamot i Neobo vid extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ) idag den 4 oktober 2023 beslutade aktieägarna om nedan beslut. Den extra bolagsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Bolagsstämman beslutade att utöka styrelsen med en person och att styrelsen framöver ska bestå av sex (6) stämmovalda ledamöter. Vidare beslutade bolagsstämman att utse Jakob Pettersson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Eva Swartz Grimaldi, Ulf Nilsson, Peter Wågström och Jakob Pettersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ytterligare information från bolagsstämman

Fullständiga förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på Extra bolagsstämma 2023 – Neobo Fastigheter. Protokollet från bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Extra bolagsstämma 2023 – Neobo Fastigheter senast två veckor efter stämman.