-Regulatoriskt

Neobo har hållit årsstämma

Vid årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) idag den 26 april 2023 beslutade aktieägarna om bland annat nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Ulf Nilsson, Eva Swartz Grimaldi och Peter Wågström till styrelseledamöter och att genom omval utse Jan-Erik Höjvall till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att styrelsearvode ska utgå om högst 1 730 000 kronor.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Den auktoriserade revisorn Gabriel Novella kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Årsstämman beslutade även att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, innefattande beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1. Bakgrunden och motivet till förslaget var att anställda i bolaget och dess dotterbolag ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget och dess dotterbolag ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på Årsstämma 2023 – Neobo Fastigheter. En inspelning av VD-anförandet finns tillgängligt på Årsstämma 2023 – Neobo Fastigheter den 27 april. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Årsstämma 2023 – Neobo Fastigheter senast två veckor efter årsstämman.