Skip to content

Årsstämma 2024

Årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 23 april 2024.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådan begäran per e-post till styrelsen@neobo.se senast den 9 februari 2024.