-Icke-regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981‑7660, (”SBB”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2022, kl. 10:00. Extra bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 09:30.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagstämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 december 2022, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast torsdagen den 15 december 2022.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 13 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska senast torsdagen den 15 december 2022 anmäla detta på något av följande sätt:

 • per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
 • per e-post till [email protected]
 • per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09:00-16:00

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på SBB:s webbplats https://corporate.sbbnorden.se/sv/section/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara SBB tillhanda på adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm senast torsdagen den 15 december 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Amasten Fastighets AB (publ); och
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om utdelning av samtliga aktier i Amasten Fastighets AB (publ) (punkt 7)

Den 27 oktober 2022 offentliggjordes att styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga SBB:s aktier i dotterbolaget Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), inklusive den underliggande koncernen, delas ut till SBB:s A- och B‑aktieägare, varvid tio (10) aktier av aktieslag Stam A eller Stam B i SBB berättigar till en (1) aktie i Bolaget. Om en aktieägares aktieinnehav av A- och/eller B-aktier i SBB inte är jämnt delbart med tio (10) kommer fraktioner av aktierna, vilken en aktieägares aktieinnehav i SBB annars skulle berättiga till, läggas samman med alla andra aktieägares fraktioner av aktier till hela aktier i Bolaget och säljas, när så är möjligt, på Nasdaq First North Premier Growth Market genom Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden kommer att utbetalas till aktieägarna pro rata via Euroclear.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Bolaget. Som tidigare har kommunicerats är avsikten att notera aktierna i Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market i första kvartalet 2023.

Värdet på utdelningen av aktierna i Bolaget bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till SBB:s A- och B-aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. SBB uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 11 931 086 412 kronor, vilket är det totala värde som föreslås delas ut.

Per 31 december 2021 uppgick det fria egna kapitalet till 40 730 941 447 kronor. Vid årsstämman den 27 april 2022 beslutades dels om en utdelning till aktieägarna om sammanlagt 2 307 199 115 kronor, dels om ett bidrag om 50 000 000 kronor till UNHCR. Det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen efter besluten på årsstämman uppgår till 38 373 742 332 kronor.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen, Bolaget och om SBB:s verksamhet efter utdelningen kommer att publiceras omkring den 7 december 2022.

Övrig information

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i SBB är 1 648 007 803, varav 209 977 491 är Stam A-aktier, 1 244 164 407 är Stam B-aktier och 193 865 905 är Stam D-aktier. Stam A-aktie har en röst samt Stam B-aktie och Stam D-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i SBB är 353 780 522,2. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. SBB innehar inga egna aktier.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på SBB:s webbplats,  https://corporate.sbbnorden.se/sv/section/bolagsstyrning/bolagsstammor/ senast tre veckor före extra bolagsstämman. Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på SBB:s webbplats, https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/. Samtliga handlingar finns också tillgängliga hos SBB på adress Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen, Bolaget och SBB:s verksamhet efter utdelningen kommer att publiceras omkring den 7 december 2022. Kopia av angivna handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för SBB, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i november 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]