-Regulatoriskt

Neobo justerar finansiella mål och utdelningspolicy samt förbereder för listbyte

Neobo Fastigheter AB (publ) har varit noterat på First North Premier Growth Market sedan den 10 februari 2023. Styrelsen och ledningen har under hösten gjort en översyn av bolagets finansiella mål och utdelningspolicy samt analyserat förutsättningarna för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Givet dagens marknadsförutsättningar och bolagets investeringsbehov är det styrelsens uppfattning att aktieägarna gynnas och den bästa totalavkastningen uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten, varför utdelningspolicyn tas bort. Värdeskapande investeringar kommer att ske i form av lägenhetsrenoveringar och hållbarhetsinvesteringar som bidrar till att öka avkastningen från fastigheterna. Vidare har styrelsen beslutat att ta bort soliditetsmålet eftersom det finns begränsningar i belåningsgrad.

Efter dessa förändringar är Neobos finansiella mål och riskbegränsningar:

  • Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga 10 procent
  • Belåningsgraden ska inte överstig 65 procent av fastigheternas marknadsvärde
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger

Vidare har styrelsen idag givit ledningen i uppdrag att förbereda Neobo för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2024. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel samtidigt som det ökar möjligheterna att bredda investerarbasen och ger möjlighet till återköp av aktier.

”Vi har under året lagt grunden för att öka avkastningen från vår fastighetsportfölj genom att höja hyresintäkterna, sänka vakansgraden och genomföra värdeskapande hållbarhetsinvesteringar. Dagens beslut ger oss goda möjligheter att accelerera det arbetet och ta nästa steg på vår spännande resa”, säger Ylva Sarby Westman, VD Neobo.