-
Malin-Axland

Möt vår hållbarhetschef

Malin, vad är hållbarhet för Neobo?

Det är helt centralt. Vi förvaltar bostadsfastigheter, med ett tydligt ansvar att utveckla trygga, hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och vill stanna. Med detta kommer långsiktighet och att ta ett helhetsgrepp kring sociala och miljömässiga frågor. Idag är hållbarhet en integrerad del av vår strategi, men på sikt är det troligen så att hållbarhet driver strategin.

Vilken skillnad kan ni bidra till?

Vi har stora möjligheter att göra skillnad med tanke på att vi äger 267 fastigheter med 8 400 lägenheter i sammanlagt 40 kommuner. Fastigheterna har varierande ålder, de är från olika decennier, och många saknar, likt övriga Sveriges bostadsbestånd, den senaste tekniken och de senaste lösningarna. Här har vi en fördel av att vara ett nystartat bolag. Vi är inte låsta vid något utan kan se på helheten från start och genomföra de åtgärder som innebär att alla fastigheter och områden utvecklas i en positiv riktning.

Vad har ni arbetat med under 2023?  

Först var det viktigt att veta vad vi äger, att skaffa oss kunskap om våra fastigheters skick och dess områden. Att ha tillgång till data är avgörande för att kunna göra rätt analys, och vi har därför arbetat med att koppla upp fastigheterna för att kunna följa förbrukningen av vatten, energi och el i ett smart verktyg. Med kunskap och data på plats har vi verktyg för att till exempel snabbt kunna identifiera fastigheter i akut behov av åtgärder. Det kan handla om hög energiförbrukning, otrygg utemiljö eller läckage med risk för vattenskador. Men framför allt har vi något att utgå från för att kunna genomföra det som ger långsiktigt bäst effekt.

Något annat ni genomfört?

Ja, vi har satt en strukturerad och långsiktig plan för hur vi på bästa sätt ska arbeta medhållbarhet. Under 2023 har styrelsen antagit en hållbarhetspolicy, som ytterst definierar Neobos syn på och styrning av hållbarhet. Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi där vi arbetar med tolv väsentliga aspekter, med övergripande mål såväl som kortsiktiga och långsiktiga, kompletterat med tydligt definierade aktiviteter. Allt är inbäddat i ett hållbarhetsramverk som tydliggör våra budskap och ambitioner uppdelat i två huvudteman – Hållbara bostadsmiljöer och Ansvarsfullt företagande.

Vad är mest prioriterat idag?

Vi har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys och haft interna diskussioner, bland annat baserat på utfallet i vår kundundersökning AktivBo, för att kunna få fram vad som bör prioriteras i ett första skede. Klimatutsläpp, Energieffektivitet & förnybar energi samt Trygga hem & områden är de tre aspekter som är allra mest prioriterade för oss i dagsläget, och där vi kommer sätta in flest åtgärder och aktiviteter. Samtidigt arbetar vi vidare med alla aspekter. Vi vill förflytta hela Neobo framåt.

Hur tar ni er an det viktiga klimatarbetet?

Bygg- och fastighetssektorn, som står för närmare 40 procent av samhällets energiförbrukning, har en stor klimatpåverkan. Att genomföra åtgärder som dels minskar förbrukningen, dels ökar användningen av förnybar energi har högsta prioritet för att klara framtida klimatutmaningar. Efter att ha gjort ett klimatbokslut för 2023 påbörjar vi nu arbetet med en färdplan mot nettonollutsläpp i Scope 1+2+3 till 2045, vilket är i linje med Parisavtalets mål och givetvis kräver mycket och målmedvetet arbete sett till de fastigheter vi har. Det innebär att vi måste investera i ny teknik, mäta, styra och effektivisera, byta ut äldre utrustning samt göra mer omfattande energibesparande investeringar såsom nya fönster och isolering. Arbetet handlar också om att skapa beteendeförändringar hos våra kunder, att öka medvetenheten om användningen av exempelvis värme och vatten. I AktivBo ställde vi en fråga om man vill bidra till att minska sin påverkan, och det fanns glädjande ett stort engagemang för detta hos våra kunder.

Under 2024 genomför vi även en klimatriskanalys och fokuserar extra på fastigheterna med hög energiförbrukning inför nya EU-direktiv om energieffektivisering i äldre fastigheter.

 

Var finns Neobos största klimatpåverkan?    

I uppvärmningen av fastigheterna, som till största del sker med fjärrvärme. Det är en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla, men som i vissa fall inte är helt förnybar. Här har vi en utmaning i och med att vi finns i många kommuner och därmed behöver föra dialog med ett stort antal fjärrvärmebolag. Ett annat område med stor påverkan är vid ombyggnation och renovering. Där handlar det om att ta ett större grepp om inköp och processer för att kunna minska materialsvinn och transporter genom ökat fokus på standardisering, återvinning och återbruk.

 

Vilka andra områden fokuserar ni på?

Att vara ett hållbart företag handlar om mer än klimat och energi, framför allt för ett bolag som Neobo med ansvar för ett stort antal människors boenden – det handlar också om att skapa säkra och attraktiva bostäder där människor vill bo kvar länge. Vi arbetar aktivt för att öka trygghet och trivsel och stödjer våra lokala förvaltare på olika sätt i detta arbete.

Ett företag som tar frågor kring hållbarhet på allvar får också det lättare att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Vi har dessutom höga ambitioner som arbetsgivare, målet är att bli en av branschens bästa arbetsgivare sett till medarbetarengagemang. Duktiga medarbetare som trivs och utvecklas i sin roll är samtidigt avgörande för att lyckas med vårt hållbarhetsarbete.

Var är Neobo om ett par år?

Då har vårt strukturerade och målmedvetna hållbarhetsarbete gett betydande resultat och fört oss närmare de långsiktiga målen. Detta engagemang har stärkt vår position som ett hållbart och ansvarsfullt företag – hos medarbetare, kunder, investerare, banker och andra viktiga intressenter.

 

Dokument