Skip to content

Hållbarhet

Sverige behöver fler bostäder som människor har råd att bo i. Genom att förvalta och förädla våra befintliga fastigheter och anpassa dem utifrån människors behov, vill vi bidra till en mer hållbar bostadsmarknad i Sverige.

Vår hållbarhetsstrategi är baserad på kraven i CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, som är EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering. Neobo kommer att omfattas av CSRD från och med den 1 januari 2025.

Hållbarhetsstrategin, som ska säkerställa ett hållbart Neobo, bygger på följande två perspektiv:

  • Hållbara bostadsmiljöer – attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga
  • Ansvarsfullt företagande – omtanke och respekt gentemot medarbetare, investerare och samhället vi verkar i

Inför framtagandet av strategin har vi genomfört en intressentanalys och en dubbel väsentlighetsanalys utifrån kraven i CSRD.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i policydokumentet nedan.